Færgebetjeningen af Bornholm

Færgetrafik fra 1. september 2018 til 31. august 2028.

Express 1
Foto: Bornholmslinjen

29. april 2019

Færgebetjeningen af Bornholm udføres fra den 1. september 2018 af Molslinjen A/S (tidligere Mols-Linien A/S) på en 10 års kontrakt med Transport- og Boligministeriet. Transport- og Boligministeriet har mulighed for at forlænge kontrakten i op til 2 år.

Trafikken bliver udført under navnet Bornholmslinjen (https://www.bornholmslinjen.dk/).

Kontrakten er indgået efter Transport- og Boligministeriets udbud i foråret 2016 med kontraktunderskrivelse den 21. juni 2016. Molslinjen A/S vandt udbuddet med tilbud om billetprisreduktion på 51,15 %. Kontrakten blev udbudt i henhold til politiske aftaler af 11. december 2014 og 26. maj 2015.

Kontrakten omfatter færgetrafik mellem Rønne og Ystad samt mellem Rønne og Køge.

Rønne-Ystad:

Rønne-Ystad ruten bliver betjent med hurtigfærgerne Express 1 og Max.

Kontraktens krav til passagerkapacitet på Ystad-ruten er på de største rejsedage 9.000 i hver retning. Der skal på disse dage kunne overføres 2.200 personbiler i hver retning.

På Rønne-Ystad er der også være kapacitet til gods.

Rønne-Køge:

Molslinjen har indsat den nybyggede RoPax-færge Hammershus på Rønne-Køge. Færgen blev bygget på et værft i Finland.

På Køge-ruten stiller kontrakten krav om en kapacitet til godskøretøjer på minimum 1.500 lanemeter pr. døgn i hver retning.

Om kontrakten:

Rederiet kan selv fastlægge sejlplanerne på grundlag af de krav om betjening, der er stillet i kontrakten. Udkast til sejlplaner skal sendes i høring hos Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm og godkendes af Transport- og Boligministeriet.

Transport- og Boligministeriet har, som en del af kontrakten, fastlagt billetstrukturen og defineret, hvor meget billetter inden for forskellige billettyper maksimalt må koste. Rederiet vil selv skulle fastsætte billetpriserne, men priserne må ikke overstige de lofter, der er fastlagt i kontrakten.

Kontrakten indeholder en olieprisregulering, som betyder, at halvdelen af konsekvenserne ved ændringer i oliepriserne – både ved stigende og faldende oliepriser – bæres af rederiet, mens den anden halvdel reguleres via billetpriserne. Inden for et bånd på +/- 5 pct. bærer rederiet dog den fulde risiko for ændringer i oliepriserne. På grund af den indførte olieprisregulering vil de fastlagte lofter på billetpriserne være påvirket af olieprisudviklingen.

Udkast til billetpriser skal godkendes af Transport- og Boligministeriet efter høring i Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm.

Transport- og Boligministeriet kan pålægge Molslinjen A/S bod ved forsinkelser, aflysninger m.m.

Kontrakten er en nettokontrakt, der giver rederiet alle trafikindtægterne, mens rederiet skal afholde alle udgifter forbundet med trafikeringen.

Transport- og Boligministeriets kontraktbetaling til Molslinjen A/S for besejlingen er ca. 375,1 mio. kr. i 2019.

Opfølgning på kontrakten mellem Molslinjen A/S og Transport- og Boligministeriet:

Transport- og Boligministeriet sikrer, at Molslinjen A/S overholder alle aspekter af kontrakten. Transport- og Boligministeriet skal hvert år i kontraktperioden inden den 31. august godkende Molslinjen A/S’ forslag til sejlplaner og billetpriser.

Kontrakten indeholder et bodssystem, der bevirker, at kontraktbetalingen til Molslinjen A/S reduceres, hvis centrale områder af kontrakten ikke overholdes, som fx hvis der er for mange og/eller for store forsinkelser, hvis afgange aflyses, og hvis Molslinjen A/S’ kundeundersøgelser viser, at passagererne ikke er tilfredse med rejsen og betjeningen.

Transport- og Boligministeriet følger løbende med i Molslinjen A/S’ regularitet og belægningen på overfarterne, ligesom Transport- og Boligministeriet gennemfører lejlighedsvise inspektioner på færgerne.

Inddragelse af Kontaktrådet:

Den daværende transportminister nedsatte i 2001 Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm. Kontaktrådet består af medlemmer af Bornholms Regionskommunes kommunalbestyrelse, repræsentanter for det bornholmske turisterhverv, øvrige erhvervsliv og andre organisationer mv. Kontaktrådet er Transport- og Boligministeriets faste høringspartner i spørgsmål om færgebetjeningen af Bornholm, herunder Molslinjen A/S’ forslag til sejlplaner og billetpriser.

Sikkerhedsgodkendelser:

Transport- og Boligministeriets ansvarsområde er alene opfølgning på kontrakten mellem Molslinjen A/S og Transport- og Boligministeriet. Den sikkerhedsmæssige godkendelse af skibene påhviler Søfartsstyrelsen.